FOMAX staat voor ‘Fibre Optics MAXimalisatie’.

Hierbij kunt u denken aan het gebruik, installatie, testen, lassen, meten, eigenlijk alles op het gebied van glasvezeltechniek.

De ervaring gaat terug tot 1989, terwijl wij er voortdurend op uit zijn kennis te blijven vernieuwen.

U kunt er dus van uit gaan, dat u bij ons met de nieuwste technologie geconfronteerd wordt.

Wel zijn wij enigszins conservatief, techniek moet zich eerst bewijzen, soms gaat dit echter heel snel.

Pas als wij er zelf van overtuigd zijn, dat het goed is, zullen wij het gebruik of toepassing ook adviseren.

Opleiding

Één van de speerpunten van FOMAX Test & Connectivity is opleiding: het bevorderen en vergroten van de glasvezelkennis op alle niveaus. Fomax T&C ondersteunt diverse bedrijven in binnen- en buitenland met de ontwikkeling van opleidingen op glasvezelgebied. Dit kan ook maatwerk zijn voor specifieke bedrijven. Fomax heeft o.a. gewerkt voor KLICT, OTIB, HMConsult, SCTE etc.

In Almere beschikken wij over een goed uitgeruste trainingsruimte. Naast een basisopleiding glasvezeltechniek kunt u bij ons terecht voor test-, meet- en installatie opleidingen. Wij stellen ons als doel, de cursisten de stof te leren begrijpen, zodat ze in staat zijn flexibel te reageren op afwijkende gebeurtenissen. Vooral het hoe en waarom is belangrijk, met de opgedane kennis kan met veelal merk onafhankelijk opereren. Daarnaast geen wij natuurlijk ook de merkspecifieke trainingen, denk aan JDSU, Sumitomo, maar ook aan bijvoorbeeld de Attema box.

Installatie

Een goede installatie is zo eenvoudig als mogelijk, goed gedocumenteerd en gemakkelijk te onderhouden. De componenten dienen goed gekozen te zijn voor het doel. Een flexibele installatie met veel mutaties achteraf stelt heel andere eisen dan een installatie die vrijwel nooit gemuteerd wordt.

De meeste installaties worden ontwikkeld op minimale CAPEX (Capital Expenses) - de initiële investering. De veel belangrijkere OPEX (Operational Expenses) – beheerskosten - blijven daarbij vaak onderbelicht met als mogelijk gevolg dat het gebruik van een netwerk na enkele jaren stagneert door gebrek aan flexibiliteit. Er is onvoldoende rekening gehouden met specificaties, veiligheidseisen en (technische) ontwikkelingen.

FOMAX T&C kan u helpen deze valkuil te vermijden door al in een vroeg stadium de voor- en nadelen toe te lichten en de consequenties voor uw netwerk voor installatie duidelijk te maken.

Optimalisatie

Optimalisatie is optimaal afstemmen van opleiding en uitvoering. Indien kennis universeel beschikbaar is, worden er logischerwijs ook betere netwerken gebouwd. Juist door het veelvuldig inzetten van standaarden, vallen er grote kostenbesparingen te bereiken, zowel qua CAPEX als qua OPEX. U maakt dan immers gebruik van algemeen gestandaardiseerde producten met meerdere leveranciers. Veel gebruikte producten kennen ook bekende procedures.

Fomax T&C houdt zich op dit moment vooral bezig met de industrialisatie van installatieprocessen. Denk daarbij aan: FTTX, FTTH, FTTB, Datacenters, Terabit netwerken.

Een nauwkeurige afstemming van alle onderdelen leidt tot een beter en vooral duurzamer eindresultaat. Het geheel is meer dan de som der delen, dus integratie is een vereiste voor het beste resultaat.

Normalisatie

Normalisatie of standaardisatie is de meest effectieve mogelijkheid tot kostenbesparing in elke installatie en bij alle gebruikte technieken. Een effectieve en efficiënte standaardisatie leidt vrijwel altijd tot Added Shareholders Value. FOMAX T&C werkt actief mee aan het normbeleid binnen de glasvezelbranche door deel te nemen aan verschillende overlegstructuren en –commissies, onder meer het NEC86-overleg. Door op de naam te klikken komt u op de website.

NEN, IEC, Cenelec, ETSI, IEEE, ITU

Mediation

Problemen, twijfels of tegengestelde belangen? Fomax T&C bemiddelt bij conflicten over de kwaliteit van het geleverde netwerk en/of de (netwerk)diensten. Ons doel is altijd de partijen weer bij elkaar te brengen en het probleem tegen minimale kosten op te lossen tot ieders tevredenheid. Na beoordeling van de bestekken, de gemaakte afspraken en de toegepaste materialen geeft Fomax T&C een onafhankelijk advies, gebaseerd op de toegepaste normen, de gemaakte afspraken en de nakoming hiervan. Eventuele lacunes in het bestek of de afspraken zijn nu inzichtelijk geïnventariseerd voor eventuele juridische bijstand. Een rapport van Fomax verschaft duidelijkheid over standpunten, juridische haalbaarheid voor beide zijden en de gunstigste oplossing van het conflict. Mediation door Fomax T&C zorgt voor aanzienlijk kostenbesparingen en duidelijkheid op alle fronten.

Expertise

Fomax T&C bemiddelt regelmatig tussen partijen over de afwikkeling van schades. Het doel is netwerken te herstellen tegen de laagst mogelijke kosten met behoud van de vereiste betrouwbaarheid. Een helder, overzichtelijk en eenduidig rapport van een professionele adviseur levert bij kabelbreuk de partijen de juiste argumenten om tot gedeeltelijke of gehele vervanging over te gaan. Eventuele risico’s voor de toekomst worden duidelijk weergegeven en afgewogen. In twijfelgevallen zijn alle beslissingsparameters terug te vinden in het rapport, zodat een objectieve afweging kan worden gemaakt. Bij (verwijtbare) tekortkomingen adviseert Fomax T&C in overleg met de betrokken partijen onder welke voorwaarden herstel mogelijk is.